Environmental Product Declarations (EPD)

Wat?

Een EPD is een type III milieuverklaring en beschrijft de milieu-impact van een materiaal per milieu-impactcategorie gedurende de levenscyclus van dat product, gespreid over de volledige levensduur van dat product. Het is een levenscyclusanalyse (LCA) op productniveau.

Milieu-impactcategorie

De milieu-impactcategorieën kunnen ingedeeld worden in 3 groepen:

- Schade aan de mens
- Schade aan het eco-systeem
- Uitputting van de grondstoffen

Deze impactcategorieën komen overeen met milieuproblematieken of milieuthema's, die binnen de huidige maatschappij als belangrijk beschouwd worden zoals bijvoorbeeld verzuring van bodem en water, vermesting, aantasting van de ozonlaag, opwarming van de aarde, uitputting van grondstoffen en water, landgebruik, eco-toxiciteit, …..

Levenscyclus van het product

Een product kent 4 levenscyclusfasen:

- De productie in de fabriek inclusief de winning, de verwerking en het transport van de benodigde grondstoffen
- De installatie op de werf inclusief het transport van de fabriek tot op de werf
- De gebruiksfase; energie-en waterverbruik, schoonmaak, onderhoud, herstelling en vervanging
- De levenseindefase, bestaande uit de sloop en de ontmanteling enerzijds en de finale afvalverwerking anderzijds (bv. storten, verbranden, hergebruik of recyclage; inclusief het transport vanaf de werf en het sorteren in een sorteerbedrijf)

Voor een EPD wordt steeds de eerste levenscyclusfase, van wieg tot fabriekspoort, verplicht. De overige 3 fasen, van fabriekspoort tot graf, zijn in eerste instantie optioneel, maar zullen in de nabije toekomst verplicht worden.

Levensduur

Levensduur is een belangrijke parameter bij het bepalen van de duurzaamheid van een bouwmateriaal. Is de levensduur lang, dan wordt de initiële impact van het materiaal op de mens en zijn omgeving over een veel langere periode gespreid. De duurzaamheid van een bouwmateriaal stijgt wanneer de levensduur verhoogt of wanneer de initiële milieu-impact verkleint. Omgekeerd vermindert de duurzaamheid wanneer de levensduur vermindert of wanneer de initiële milieu-impact groter wordt.

Studies hebben aangetoond dat de technische levensduur van keramische bouwmaterialen minstens 150 jaar is en weinig of geen onderhoud vragen.

Chinese muur is één van de meest bekende bouwwerken die aantoont dat bakstenen zelfs eeuwen kunnen meegaan.

Doel van een EPD

Het doel van een EPD op productniveau is om op een objectieve manier de milieu-impact van bouwmaterialen voor de verschillende milieu-impactcategorieën te kwantificeren om zo de milieu-impact op gebouwniveau te kunnen berekenen en dit zowel voor nieuwbouw als renovatie. Zo kan de ontwerper de juiste keuzes van bouwmaterialen maken en zo het duurzaamheidsprofiel van het gebouw optimaliseren.